Kamu Politikaları Analizi

Türkiye Çalışma Grubu

logo

kpa@kamupolitikalari.org | www.kamupolitikalari.org


11. Kamu Politikaları Analizi Çalıştayı
XI. Kamu Politikaları Çalıştayı
Kamu Politikaları Neden ve Nasıl Değişir?
31 Mayıs-1 Haziran 2024
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
11. Kamu Politikaları Analizi Çalıştayı
Anonim Hakemlik Süreci Sonrasında Çalıştayımıza Kabul Edilen Bildiriler:
 1. Aygün Karlı: "Türkiye’deki Deniz Politikalarının Bakanlıklar Düzeyinde İncelenmesi: Sürdürülebilir Mavi Ekonomi Mümkün mü?,"
 2. Mustafa Kemal Bayırbağ: "Çalkantılı Zamanlar için Politika Bilgisi Üretmek: Bir Çözümleme Çerçevesi,"
 3. Z. Nurdan Atalay ve Gökhan Orhan: "Politika Belirlemede Ulusal ve Uluslararası Nasıl Bir Araya Gelir? Yükseköğretimde Toplumsal Cinsiyeti Anaakımlaştırma Politikaları,"
 4. Hakan Uzun: "Kamu Politikası Değişiminde Çöp Kutusu Modeli: Covid-19 Pandemisi Sonrası Türkiye Ekonomi Politikası,"
 5. Volkan Göçoğlu ve Atahan Demirkol: "Kamu Politikalarında Değişimin Evrensel Yönü: Üst-Hedef Arayışı,"
 6. Şenay Eray Sarıtaş: "Türkiye'de Cinsiyet Eşitliği Kamu Politikasının 2015 Sonrası Kurumsal Dönüşümü: Yeni Kurumsalcı Yaklaşımlar Ekseninden Kamu Politikası Analizi,"
 7. Tolgahan Aydıner: "Kentsel Politikayı Biçimlendiren İhtilaflar Derinleşirken: Büyükşehir Belediye Meclislerini Kentlerin Gerçek Sorunlarına Dâhil Etmenin İmkânları ve Sınırları,"
 8. Erhan Ezici: "Türkiye’de Parlamenter Sistemde Cumhurbaşkanının Kamu Politikaları Üzerindeki Etkisi: Meclis Açılış Konuşmaları Üzerinden Bir İnceleme,"
 9. Müslüm Yıldız, Cihan Necmi Günal ve Aslan Avşarbey: "Vatandaşların ve Baskı Gruplarının Kamu Politikalarının Değişimindeki Rolü: Kocaeli Şehir Hastanesi Örneği,"
 10. Kutlu Köycü: "Politik Düzlemde Araçsallaştırılmaya Çalışılan Bir Kamu Politikası Alanı: Tüketicinin Korunması,"
 11. Sinem Atay ve Gökhan Orhan: "Kamu Politikalarında Süreklilik ve Değişim: Adalet ve Kalkınma Partisi Döneminde Yerelleşme Politikalarının Yükselişi ve Düşüşü,"
 12. Sedat Çobanoğlu: "Türkiye’nin İthal Hayvan Politikası Üzerine Bir Değerlendirme,"
 13. İbrahim Hüseyin Cansever: "Sosyo-Demografik Değişim Kıskacındaki Sağlık Politikaları: Taşeron Evlatlık Kavramı Üzerine Bir Tartışma,"
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünce Bandırma’da düzenlenecek olan XI. Kamu Politikaları Çalıştayının teması “Kamu Politikaları Neden ve Nasıl Değişir?” olarak belirlenmiştir. Sosyal bilimler toplum hayatında kendini tekrar eden düzenlilikleri araştırır. Bu düzenlilikler üzerinden genellemelere gider, açıklamalar yapar veya tahminlerde bulunur. Bilim insanları bir yandan düzenlilikler, süreklilik ve kendini tekrar eden desenlerle uğraşırken, diğer yandan değişimi anlama ve açıklama çabası içindedir. İçinde yaşadığımız küresel çağda gözlemlediğimiz hızlı kurumsal ve düşünsel değişimler yanında politika değişimleri de açıklama bekleyen soruları barındırmaktadır. Kamu politikalarının belirlenmesi ve uygulanması süreci oldukça fazla sayıda oyuncunun yer aldığı çok seviyeli bir yönetişim sürecidir. Bu süreçte yer alan oyuncular kamu politikalarının kendi öncelikleri, çıkarları ve beklentileri doğrultusunda belirlenmesi için mücadele verirler. Çünkü pek çok alanda alınan kararlar sıfır toplamlıdır. Sonuçta bu mücadele, siyasal bir mücadeledir ve sürecin kazanan ve kaybedenleri vardır.
Değişimi açıklamak sosyal bilimcilerin temel sorunsallarından biri olmuştur. Kamu politikalarını çerçeveleyen kurumların ve mevcut uygulamaların devamlılığı ve sürekliliğini açıklamada kullanılan kurumsal yaklaşımlar patika bağımlılığı gibi değişkenlere önem verir. Ancak yaşanan değişimi anlama sürecinde bu türden yaklaşımlar yeterince açıklayıcı olamamaktadır. Alanda kullanılan ve değişimi açıklama sürecinde başvurulan teorik yaklaşımlar önemli bir çeşitlilik göstermektedir. Kimi yaklaşımlar çıkarların belirleyiciliğine göndermede bulunurken, kimileri de çıkarlarımızın ne olduğuna dair anlayışımızı şekillendiren anlam dünyaları ve söylemleri değişimin kaynağı olarak görmektedir. Bu nedenle yeni kurumsal yaklaşımlar değişimin kaynağı olarak fikirler ve söylemler gibi değişkenleri analizlerine dâhil etmiştir.
Değişimi açıklamada başvurulan ve politika transferi şemsiyesi altında toplanabilecek olan (yakınsama, yayılım, eş biçimlilik, öğrenme gibi) diğer bazı yaklaşımlar da değişimin ardında yer alan etkileşime odaklanırlar. Süreç ve ussal karar alma modellerinde alternatiflerin belirlenmesi ve karar verme aşamasında geçmiş deneyimler oldukça belirleyici olmaktadır. Politika belirleyenler bu aşamada mevcut alternatifler arasından seçim yaparken sıklıkla kendilerinden önceki deneyimlerden faydalanır. Alternatifler incelenirken merkezi ve yerel aktörlerin ne türden politika araçlarını kullandığı kadar, diğer ülkelerdeki uygulamalar da bir o kadar önem taşır. Küresel iletişim ve etkileşimin ulaştığı seviyede sorunların çözümü için alternatif arayan her politika belirleyici dünya sathında erişebildiği hemen her alternatifi değerlendirmeye alabilecek konumdadır.
Sonuçta, değişimi açıklayan pek çok yaklaşım mevcuttur. Bu çalıştayda sunulacak bildirilerden beklenen kamu politikalarında değişimi bu alandaki yaklaşımlardan birine referansla açıklamalarıdır. Bu nedenle, bildiri özetlerinde temel savların neler olduğu, bu savların hangi kamu politikası kuram ve yaklaşımları açısından ele alınacağı, ele alınan konunun kamu politikası açısından neden önemli olduğu ve nasıl bir araştırma yönteminin tercih edileceğinin açık bir şekilde belirtilmesi beklenmektedir.
11. Kamu Politikaları Çalıştayı’nda bildiri sunmak isteyen araştırmacıların 1000 kelimelik geniş bildiri özetlerini 26 Nisan 2024 tarihine kadar kamupolitikalariorg@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Bildiri özetlerinin Times New Roman yazı tipi, 12 punto, tek satır aralıkla yazılmış bir Word dosyası olarak gönderilmesi ve dosyada kişisel bilgilerin (adı ve soyadı, unvanı, kurum bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası) yazılması gerekmektedir.
Çalıştay Bilim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmenin olumlu ya da olumsuz sonuçları bildiri sahiplerine, 2 Mayıs 2024 tarihine kadar elektronik postayla bildirilecektir.
11. Kamu Politikaları Çalıştayı ile ilgili güncellenmiş bilgilere http://kamupolitikalari.org/ adresinden ve @KPA_Turkiye adlı Twitter ve kpaturkiye Instagram hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.
Bilim Kurulu
Düzenleme Kurulu
9. Kamu Politikaları Çalıştayı Genişletilmiş Bildiri Özetleri Kitabı Yayımlandı: Prof. Dr. A. Menaf Turan, Doç. Dr. Yıldız Atmaca, Öğr. Gör. Ali Can Gözcü (Der.) (2023). 9. KAMU POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI GENİŞLETİLMİŞ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, e-ISBN:978-975-7616-98-6, http://kamupolitikalari.org/9KPA.pdf
Çalışma grubu üyelerimizin yeni derleme kitabı yayımlandı: Volkan Göçoğlu & Naci Karkin (Eds.) (2023) Citizen-Centered Public Policy Making in Turkey, Springer, Cham. ISBN: 978-3-03-135363-5, https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-35364-2
Çalışma grubu üyemizin yeni makalesi yayımlandı: Volkan Göçoğlu & Atahan Demirkol (2023) What competencies public policy education promises: A qualitative comparative analysis of university types, education levels, and courses in Turkey, Journal of Public Affairs Education, Link
Kamu Politikaları Analizi Çalışma Grubu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kamu Politikaları Çalıştayları’nın Onuncusu Yeni Dönemde Kamu Politikası Analizi: Teorik Yaklaşımlar ve Yenilikçi Uygulamalar başlığı ile 23 Haziran 2023 tarihinde online olarak gerçekleştirilmiştir. Sunuşları online olarak yeniden izlemek için Kamu Politikaları Analizi Türkiye Çalışma Grubu YOUTUBE Kanalını ziyaret edebilirsiniz.
Kamu Politikaları Analizi Çalışma Grubu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kamu Politikaları Çalıştayları’nın Dokuzuncusu Post-Pandemi Döneminde Yeniden Yapılanma ve Kamu Politikaları başlığı ile 3-4 Haziran 2022 tarihlerinde Van’da, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.
Çalışma grubu üyemizin yeni makalesi yayımlandı: Volkan Göçoğlu (2022) Agenda-Setting for sustainable development on Twitter: actors, motivations, and issues in Turkey, Journal of Asian Public Policy, DOI: 10.1080/17516234.2022.2055522
Çalışma grubu üyemizin yeni makalesi yayımlandı: Ayca Kusseven & Mete Yildiz (2021) Emergence & development of behavioral public policy units in government: the case of Turkey, Asia Pacific Journal of Public Administration, DOI: 10.1080/23276665.2021.1958353
Çalışma grubu üyelerimizin yeni kitabı yayımlandı: Babaoğlu, Cenay, Akman, Elvettin ve Kulaç, Onur (2021). (Edt.) Global Challenges to Improving Public Services and Government Operations, ABD: IGI Advances in Public Policy and Administration (APPA) Book Series.
Çalışma grubu üyelerimizin yeni kitabı yayımlandı: Yıldız, Mete ve Babaoğlu, Cenay (2020). (Edt.) Teknoloji ve Kamu Politikaları, Ankara: Gazi Kitabevi
Can Umut Çiner'in editörlüğünde hazırlanan Mustafa Bayırağ, Argun Akdoğan, Ozan Zengin ve Savaş Zafer Şahin'in katkı verdiği Türkiye'de Kamu Politikaları: Güncel Konular ve Eğilimler adlı eser Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi yayını olarak 9 Temmuz 2020'de yayımlandı. Eser yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr adresinden indirilebilir.
Caner Bakır'ın The Turkish state’s responses to existential COVID-19 crisis adlı makalesi 23 Haziran 2020 tarihinde Policy and Society adlı dergide basıldı. Makaleye doi.org adresinden ulaşılabilir.
Hasan Engin Şener'in moderatörlüğündeki çevrim içi kamu politikası analizi çalıştayı serisine youtube adresinden ulaşılabilir.
Çalışma grubu üyelerimizin yeni kitabı yayımlandı: Kulaç, Onur; Akman, Elvettin ve Babaoğlu, Cenay (2019). (Edt) Public Policy Analysis in Turkey: Past, Present and Future, Almanya/Berlin: PeterLang GmbH.
Caner Bakır ve Güneş Ertan'ın editörlüğünü yaptığı ve grup üyelerimizin katkı verdiği Policy Analysis in Turkey adlı eser 2018 Haziran ayında Policy Press tarafından basılmıştır. Başta editörlerimiz olmak üzere katkıda bulunan yazarlarımıza teşekkür eder, kendilerini tebrik ederiz.
Çalışma grubu üyelerimizin yeni kitabı yayımlandı: Babaoğlu, Cenay ve Elvettin Akman (2018). (Edt) Kamu Politikası Analizi: Türkiye Uygulamaları (Editör), Ankara: Gazi Kitabevi.
Grup üyelerimizden Mete Yıldız ve M. Zahid Sobacı'nın editörlüğünü yaptığı ve diğer grup üyelerimizin katkı verdiği Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama (Liberte yayınevi / Adres Yayınları) adlı eser Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2014 yılı Sosyal Bilimler Telif Eser Mansiyon Ödülüne layık görülmüştür. Başta editörlerimiz olmak üzere katkıda bulunan yazarlarımıza teşekkür eder, kendilerini tebrik ederiz.