Kişisel araçlar
Eylemler

Kamu Politikası

Kamu Politikaları sitesinden
Atla: kullan, ara
Öğretim Üyesi Üniversite Ders Kodu Dönem/Yıl
Cengiz Ekiz Abant İzzet Baysal Üniversitesi KAM-342 Bahar / 2011-2012

Konu başlıkları

Kapsam ve İçerik

Kamu politikası, kamu yönetimi disiplini dışında yer alan farklı disiplinlerin ortak bir çalışma alanı niteliğinde görülmektedir. Günlük yaşamda “kamu politikaları”na yönelik birçok göndermede bulunuruz. Dış politika, iktisat politikası, tarım politikası, eğitim politikası, ulaşım politikası, sağlık politikası vb. farklı alanlara yönelik politikalardan söz etmekteyiz. Kamu politikası geniş çerçevede kamunun herhangi bir biriminin ilişkili olduğu her şey, tüm kamu kesimi veya hükümet uygulamaları olarak değerlendirilebilir. Ancak bu tanım belirsiz olmakla birlikte, her şeyi içerme tehlikesi de taşımaktadır. En yaygın ve bilinen tanımıyla kamu politikası, kamu otoritesinin veya hükümetin yapmayı veya yapmamayı tercih ettiği her şeydir. Öyleyse, kamu politikasında karar-verme süreçleri politika analizinin en önemli parçasını oluşturmaktadır. Bu ders kapsamında politika analizi sürecinde gündem oluşturma, politika formülasyonu, politikanın değerlendirmesi, politikanın uygulanması vb. başlıklar altında kamu politikasının sorunsal alanları belirlenecek, söz konusu başlıklar çeşitli politika örnekleri çerçevesinde tartışılacaktır.

Konular

 • 1. Kamu Politikası Disiplini: Kamu Politikası Nedir?
 • 2. Kamu Politikası: Tarihsel ve Düşünsel Kökler
 • 3. Politika Süreci, Politika Çevresi
 • 4. Politikanın Oluşturulması: Problemin Tanımlanması, Formülasyonu
 • 5. Politika Benimsetme: Gündem Oluşturma, Gündem Kontrolü, İdeoloji Kurma
 • 6. Karar-Verme Modelleri: Ussal- Karar-Verme
 • 7. Karar-Verme Modelleri: Artımcı Karar-Verme
 • 8. Karar-Verme Modelleri: Karar-Bağdaştırıcı Karar-Verme
 • 9. Karar-Vermeme
 • 10. Politikanın Uygulanması
 • 11. Politikanın Etkileri ve Değerlendirilmesi
 • 12. Politikanın Sonlanması/Ölümü
 • 13. Politika Transferi


Değerlendirme

Derse yönelik okumalarla ilgili olarak her haftaya özgü okuma metni aşağıdaki yönergeye göre 2-3 sayfalık rapor sunulacaktır. Ders uygulamalı bir içeriğe sahip olduğundan her öğrenci Türkiye’de Rekabet Politikasına yönelik bir uygulama alanı/sektör seçmek zorundadır. Seçilen konuyla ilgili hazırlık sunumları derslerde yapılacak ve dönem sonunda tam metin el yazısı makale olarak teslim edilecektir. İlgili makalenin ve dönem için verilen değerlendirme raporlarının dönem sonu sınavındaki ağırlığı % 30 olarak belirlenmiştir. Yarıyıl sınavının dönem sonu ağırlığı %20’dir.

Kitaplar

 • 1. Kartal, Filiz (Ed.) (2011)Türkiye'de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, TODAİE, Ankara.
 • 2. Çevik, Hasan Hüseyin ve Demirci, Süleyman (2008) Kamu Politikası: Kavramlar, Aktörler, Süreç, Modeller, Analiz, Karar-Verme, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • 3. Saybaşılı, Kemali (Der.)(1999) Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar, Doruk Yayıncılık, Ankara.
 • 4. Yıldız, Mete (2011) Kamu Politikası, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Açık Ders Malzemeleri, http://www.acikders.org.tr/course/view.php?id=66


Kaynakça

 • 1. Çelik, Fatma Eda (2008) “Çalışma Alanı Olarak Kamu Politikası: Tarihsel ve Düşünsel Kökler Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 43, Sayı: 3, s.41-72.
 • 2. Akdoğan, Argun (2011) “Türkiye’de Kamu Politikasının Tarihsel İzleri”, Kartal, Filiz (Der.) Türkiye'de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, TODAİE, Ankara ,s.75-98.
 • 3. Çevik, Hasan Hüseyin (2003) "Modern Devlette Kamu Politikası Oluşturma: Kavramlar, Aktörler ve Karar Verme, Kamu Politikası Süreci ve Türkiye Analizi", Balcı, Asım vd. (Der.) Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar: Sorunlar, Tartışmalar, Çözüm Önerileri, Modeller, Dünya ve Türkiye Yansımaları, Seçkin Yayınevi, Ankara, s. 135-167.
 • 4. Çevik, Hasan Hüseyin (1998) "Kamu Politikaları Analizi Çalışmaları Üzerine Türkiye Açısından Bir Değerlendirme", Amme İdaresi Dergisi, Cilt 31, Sayı 2, s.103-112, http://yayin.todaie.gov.tr/yazar.php?Yazar=774
 • 5. Ekiz, Cengiz (2007) “Bir Kamu Siyasası Örneği Olarak 32 Sayılı Karar”, Kamu Yönetimi-Yöntem ve Sorunlar, Aksoy, Şinasi ve Üstüner, Yılmaz (Der.), Ankara: Nobel Yayıncılık içinde, s.413-437.
 • 6. Yalçın, Lutfi (2004) “Karar Vermeme”, Kamu Politikası Süreci 2003-2004 DR- 04.2, Çoğaltma, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, s.74-90.
 • 7. Temel Yaklaşımlar
  • 7.1. Mitchell, W.C. “Politika Oluşturulmasının Yapısal Özellikleri” Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar, Saybaşılı, Kemali (Der.) Doruk Yayıncılık, Ankara içinde s. 147-171.
  • 7.2. Simon, Herbert A. (1999) Örgütlü Davranışta Ussallık”, Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar, Saybaşılı, Kemali (Der.) Doruk Yayıncılık, Ankara içinde s.201-216.
  • 7.3. Lindblom, Charles A. “Elyordamıyla Amaçları Gerçekleştirme Bilimi” Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar, Saybaşılı, Kemali (Der.) Doruk Yayıncılık, Ankara içinde s. 217-245.
  • 7.4. Dror, Yehezkel “Elyordamı Yöntemi; Bilim mi? Süredurum mu?” Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar, Saybaşılı, Kemali (Der.) Doruk Yayıncılık, Ankara içinde s. 247-258.
  • 7.5. Etzioni, Amitai “Bağdaştırıcı Yaklaşım: Karar Almada: Üçüncü Seçenek” Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar, Saybaşılı, Kemali (Der.) Doruk Yayıncılık, Ankara içinde s.259-280.


Uygulama

Türkiye'de Rekabet Politikası
Temel Kaynak: Ekiz, Cengiz (2010) Türkiye’de Rekabet Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara.
İnceleme Alanı: Rekabet Kurulu Kararlarının İncelenmesi
İnceleme Yeri: http://www.rekabet.gov.tr/
Sektörler: Enerji, Perakende, Çimento, Gıda, Eğitim, Bankacılık, Basın-Yayın-Medya, Akaryakıt, İletişim-Telekomünikasyon, Bilişim, Ulaşım, İlaç, Otomotiv, İnşaat, Finansal Hizmetler, Bankacılık vb.
Karar Türleri: Birleşme ve Devralma, Menfi Tespit ve Muafiyet, Özelleştirme, Rekabet İhlali
Mevzuat: Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Kanun No: 4054 - Kabul Tarihi: 7 Aralık 1994; ilgili yönetmelikler, tebliğler ve kılavuzlar.
Rekabet Kurumu E-Yayınları:


Okuma Önerisi

Ek Puan için Gönüllü Okuma Önerisi

 • Kosinski, Jerzy (1993) Bir Yerde, E Yayınları, İstanbul.


Rapor Hazırlama Kılavuzu

ADI SOYADI:
ÖĞRENCİ NO:
BÖLÜM:
ÖDEV BAŞLIĞI
I.Bu kısımda ele alınan makalenin inceleme konusu, temel iddiaları ve yöntemi bir paragrafta ifade edilmelidir.
II.Makalenin en az iki temel kavramı ve bu kavramların kısaca başka kaynaklardan yararlanarak açıklanması.
III.Öğrencinin kendi dilinden incelenen makalenin kısa özeti
IV.İncelenen makaleden yola çıkarak sınıfta tartışmak üzere en az bir sorunun formüle edilmesi
V.İncelenen makalenin biçim (dil, üslup vb.), içeriğine (konu, iddia, kavramlar vb.) ilişkin eleştiriler ve makaleye ilişkin “kişisel” değerlendirmeler
AÇIKLAMA: Raporlar 2-5 sayfa el yazısı yazılarak zımbalanmış olarak, poşet dosyaya konulmadan teslim edilecektir. Ödevler, derste öğrenciden imza karşılığında teslim alınacaktır.