Kişisel araçlar
Eylemler

Kamu Politikaları sitesinden
Atla: kullan, ara
Öğretim Üyesi Üniversite Ders Kodu Dönem/Yıl
Ulaş Bayraktar Mersin Üniversitesi

Konu başlıkları

Kamu Politikaları Analizi

 • Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Dersin amacı

 • Öğrencilerin kamu politikalarını kavramsal ve uygulamalı olarak anlayıp, kamu politikalarının değerlendirilmesinde başvurulan farklı yaklaşım ve tekniklere aşinalık kazanmalarıdır.

Dersin kapsamı

 • Kamu politikalarının teorik olarak tanımlanması amacıyla siyaset-yönetim ayrılığı, kamu yararı, bürokrasi gibi yönetimbiliminin temel tartışmaları ile açılacak ders, daha sonra kamu politika sürecinin farklı aşamalarının ele alınması ile devam edecek ve son olarak belirlenen kamu politika alanlarına dair öğrenci sunuşları ile son bulacaktır.

Uygulama

 • Dersi alan öğrenciler dönem boyunca belirlenecek kamu politikası alanında ortak bir proje geliştirecektir. Bu amaçla, öncelikle çalışma alanı belirlenecek sonrasında da bu çalışmanın hayata geçiriliş takvimi birlikte saptanacaktır.

Haber Dosyası

 • Öğrencilerin dersin sorumlusunun onayı ile bir kamu politikası alanında dönem boyunca çıkacak haberleri keserek ya da basarak bir dosyada toplamaları ve bu haberler ışığında ilgili alana dair en az 300 kelimelik bir değerlendirme metni kaleme almaları beklenmektedir. Bu dosyanın içeriği gazetelerde veya internet sitelerinde bulacakları haber, köşeyazısı, yorum, makale, ilan, fotoğraf ve karikatürlerden oluşabilir. Materyalin puan kazanabilmesi için, belirlenen konu ile açık olarak ilişkili olması, özgün nitelik taşıması (aynı haber farklı gazetelerden alınırsa geçerli olamaz) ve ayrıca faydalanılan kaynağın kesin olarak belirtilmesi gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan her haber bir puan kazandıracaktır.

Analiz Ödevi

 • Öğrencilerin, haber dosyasının haricinde Türkiye'deki kamu politikası süreçlerini analiz etmeleri gerekmektedir. Bu analiz için ya bu sürecin herhangi bir aşamasında görev ve sorumluluk almış bir kamu idarecisinin anılarından ya da herhangi bir kanunun meclis görüşme tutanaklarından faydalanacaklardır.
 • Yıl sonu notunun hesaplanması: Haber dosyası : % 30, derse katılım %20, analiz: %50 (%30 sunuş, %20 yazılı).

Ders akışı

Ders 1

 • Dersin içeriği, yöntemi, sunuş ve sınav sistemi

Ders 2

 • Kavramsal Giriş: Yönetim, siyaset, kamu politikaları
 • Woodrow Wilson (1961[1887]), “İdarenin İncelenmesi”, Seçme Parçalar, Türk Siyasi İlimler Derneği Yay., İstanbul, ss. 53-73. http://kamyon.politics.ankara.edu.tr/klasik/belgeler/03.pdf
 • Örsan Ö. Akbulut (2005), Siyaset ve Yönetim İlişkisi:Kuramsal ve Eleştirel Bir Yaklaşım, TODAİE yay., s. 74-101.
 • Fatma Eda Çelik, “Çalışma Alanı Olarak Kamu Politikası: Tarihsel ve Düşünsel Kökler Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, 41/3, 2008, s.41-72.
 • Ergun, Turgay (2004) “Kamu Siyasalarının Niteliği” Kamu Yönetimi: Kuram, Siyasa, Uygulama (Ankara: TODAİE)
 • Çevik, Hasan Hüseyin (2003) "Kamu Politikaları ve Karar Verme Süreci", Türkiye'de Kamu Yönetimi Sorunları, Seçkin yay., Ankara, ss. 131-178.

Ders 3

 • Siyasal Sistem
 • David Easton (1999 [1957]), " Siyasal Sistemlerin Çözümlenmesi Konusuna Bir Yaklaşım " içinde Kemal Saybaşılı (der.), Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar, Doruk yay., Ankara, ss. 173-199.

Ders 4

 • Kamu yararı
 • Esra Dik (2006), Kamu Yararı, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Mersin, s. 10-35.
 • Osman Metin Öztürk (1995), “Kamu yararı:Bir kavram kargaşası”, Yeni Türkiye Dergisi, no:6, ss. 43-47.
 • Osman Saraç “Kamu Yararı” Maliye Dergisi, s. 139, Ocak-Nisan, 2002; portal1.sgb.gov.tr/calismalar/yayinlar/md/md139/O.%20SARAC.pdf

Ders 5

 • Bürokrasi
 • Kurthan Fişek (1979), « İşbölümü, otorite ve hiyerarşinin devlet yönetimine yansıma biçimi: Bürokrasi », Yönetim, Ankara Üni. SBF yay, s. 67-97.
 • Christopher Ham ve Michael Hill (1993), « Bureaucrats in the policy process », The Policy Process in the Modern Capitalist State, Harvester, New York, s. 134-150.

Ders 6

 • Kamusal sorunların belirlenmesi (gündem, kamuoyu)

Ders 7

 • Karar alma
 • Fuad Aleskerov, Hasan Ersel ve Yavuz Sabuncu (1999), Seçimden Koalisyona: Siyasal Karar Alma, YKY, İstanbul, ss. 53-83.
 • Amitai Etzioni (1999 [1967]), « Bağdaştırıcı yaklaşım: Karar almada üçüncü seçenek » içinde Kemal Saybaşılı (der.), Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar, Doruk yay., Ankara, ss. 259- 280.
 • Çevik, Hasan Hüseyin (2003) "Kamu Politikaları ve Karar Verme Süreci", Türkiye'de Kamu Yönetimi Sorunları, Seçkin yay., Ankara, ss. 131-178.
 • Christopher Ham ve Michael Hill (1993) « Power and decision making », The Policy Process in the Modern Capitalist State, Harvester, New York, s. 65-79.
 • Christopher Ham ve Michael Hill (1993), « Rationality and decision making », The Policy Process in the Modern Capitalist State, Harvester, New York, s. 80-96.
 • Sıtkı Çorbacıoğlu, "Kamu Politikası Analizinde Görünmez Üniversite: Altı Bilim Adamı Arasındaki Bilişsel ve Sosyal Ağ", AID, 41/4 (Aralık 2008), s. 23-48.

Ders 8

 • Kamu politikalarının icrası
 • Christopher Ham ve Michael Hill (1993), « Towards implementation theory? », The Policy Process in the Modern Capitalist State, Harvester, New York, s. 97-115.
 • Türksel Kaya Bensghir, Aslı Akay (2006), " Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS): Türkiye'de Belediyelerin CBS uygulamalarının değerlendirilmesi ", Çağdaş Yerel Yönetimler, c. 15, no. 1, ss. 31-46; http://www.yerelnet.org.tr/e-belediye/cbs/rapor_01.doc
 • Neşe Songür (2008), « Stratejik plan hazırlamakla yükümlü belediyelerin deneyimleri üzerine bir araştırma », 1. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi, s. 71-83.

Ders 9

 • Kamu politikalarının değiştirilmesi
 • Yehezkel Dror (1999 [1964]), « Elyordamı yöntemi, 'Bilim mi Süredurum mu?' » içinde Kemal Saybaşılı (der.), Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar, Doruk yay., Ankara, ss. 247- 258.
 • İlhan Tekeli(1999), « Reform düşüncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi reformları üzerine çözümlemeler » içinde Türkiye'de Reformlar ve Başarılarının Değerlendirilmesi, Tesev, İstanbul, http://www.tesev.org.tr/projeler/kamu_reform_metin_teblig4.php
 • Cahit Tutum (2003),« Kamu Yönetiminde yeniden yapılanma » içinde Burhan Aykaç, Şenol Durgun, Hüseyin Yaman (der.), Türkiye'de Kamu Yönetimi (bundan sonra TKY), Yargı yay., Ankara, ss. 441-457.
 • Naim Kapucu / Muhammet Kösecik, “Ülkeler Arasında Yönetsel Reform Transferi: Yeni Kamu Yönetimi Örneği”, Küresel Sistemde Siyaset, Yönetim ve Ekonomi (içinde) (der. M. Akif Çukurçayır), Çizgi Kitabevi, Konya, 2003, s.187-225.
 • Önder Kutlu, “İdari Reform Transferi: Ülkelerin Birbirlerinden Kamu Politikaları Transfer Etmeleri ve Öğrenmeleri”, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar (içinde), Seçkin Yayınları,Ankara, 2003, 83-114.